Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Oznaczenie Sprzedającego

 1. Regulamin sklepu internetowego „SMMASH” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży Towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową www.smmash.eu należącej do „SPORT INCREASE spółka z o graniczoną odpowiedzialnością S&P spółka jawna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. pod nr 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000796477, NIP: 7252291621, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej pod adresem: [email protected],
 • telefonu pod numerem: +48 42 288 10 81.

 

§ 2.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, który zakłada konto w Sklepie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 5. Sklep – platforma sprzedażowa B2B w domenie internetowej b2b.smmash.eu oraz sklep prowadzony w domenie internetowej domenie www.smmash.eu, za pośrednictwem których Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów.
 6. Sprzedający – Sport Increase sp. z o.o. S&P sp.j.
 7. Sprzedaż detaliczna – sprzedaż do 10 sztuk Towaru oraz sprzedaż realizowana na rzecz Konsumentów.
 8. Sprzedaż hurtowa – sprzedaż Towaru realizowana na rzecz Kupujących zarejestrowanych, jako hurtownicy.
 9. Towary – Towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz Towary wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.
 10. Umowa - umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu. 
 11. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 12. X-creator – funkcjonalność sklepu pozwalająca Kupującemu na stworzenie spersonalizowanej odzieży w oparciu o załączone przez niego materiały graficzne

 

§ 3.

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.).
 2. Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Kupujący rejestrując konto w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 4.

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest:

 1. dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
 2. dysponowanie przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie ze stron internetowych,
 3. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

Rozdział II

Zakres i warunki świadczenia usług

 

§ 5.

Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:

 1. dostępie on-line do Sklepu, umożliwieniu Kupującym składania zamówień i zawierania umów sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu,
 2. wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionych biuletynów oraz informacji o ofercie Sklepu,
 3. umożliwieniu Kupującemu pobierania ze strony Sklepu karty Towarów, katalogów, kart technicznych i innych treści udostępnionych przez Sprzedającego.

 

§ 6.
Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Świadczenie Usług przez Sprzedającego odbywa się nieodpłatnie.
 2. Świadczenie Usług następuje po zarejestrowaniu przez Kupującego konta w Sklepie. Do rejestracji konta wymagane jest:
 1. podanie przez Kupującego danych tj. nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej, hasła,
 2. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
 1. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

§ 7.
Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym terminie. Wypowiedzenie umowy oznacza likwidację konta w Sklepie.
 3. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupującego z zachowaniem dwu tygodniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Kupujący korzysta z Usług
  w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przesłanego drogą elektroniczną lub pocztową na adres adresata.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Sprzedający zobowiązany jest usunąć konto Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia doręczenia wypowiedzenia.
 6. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług i usunąć konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedającego i usunięciu konta ze Sklepu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

  

Rozdział III
Zasady i warunki zawierania umów sprzedaży

 

§ 8.
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary aktualnie pozostające w jego ofercie handlowej oraz wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Oferta handlowa Sprzedającego zawiera opis istotnych cech Towaru oraz ich cenę w kwocie netto i brutto. Dla konsumentów wiążąca jest cena brutto.
 2. Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.
 4. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego w szczególności określenia Towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska Kupującego, adresu, numeru telefonu do kontaktu. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, również podania numeru NIP i nazwy firmy.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego, bądź przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji. Sprzedający niezwłocznie informuję Kupującego o przyjęcie zamówienia, przesyłając mu w tym celu wiadomość za pośrednictwem systemu sprzedaży B2B lub pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku podania w zamówieniu, przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienie. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.

 

§ 9.

Sposób zapłaty

 1. Cena Towarów ustalana jest w oparciu o ceny wskazane przy złożeniu zamówienia przez Kupującego. Cena sprzedaży zawiera podatek VAT. Cena końcowa wskazana przy zamówieniu zawiera cenę zamawianego Towaru oraz koszt jego dostawy. Koszt dostawy jest różny w zależności od sposobu dostawy wybranego przez kupującego.
 2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedającego sposobów płatności,
  w tym płatność przelewem za „przedpłatą” lub płatność „za pobraniem” na opisanych poniżej warunkach.
 3. W przypadku sprzedaży za „przedpłatą” Kupujący niezwłocznie po złożeniu zamówienia dokonuje płatności za zakupiony Towar przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.
 4. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający anuluje złożone zamówienie i zawiadamia o tym Kupującego.
 5. Kupujący może skorzystać z płatności „za pobraniem”, w przypadku, gdy miejsce siedziby Kupującego i dostawy znajduje się na terytorium:
 1. Polski i nie przekracza kwoty:
 • 1.000 zł dla sprzedaży detalicznej,
 • 2.5000 zł dla sprzedaży hurtowej.
 1. Niemiec i nie przekracza kwoty:
 • 200 EUR dla sprzedaży detalicznej,
 • 500 EURdla sprzedaży hurtowej.
  1. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.

 

§ 10.
Dostawa

 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, odbiór osobisty).
 2. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy złożeniu zamówienia. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi:
 •  14 dni dla Towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego oraz dla Towarów sprzedawanych hurtowo,
 • 5 dni roboczych dla Towarów sprzedawanych detalicznie.
 1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu potwierdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić je podmiotowi dokonującemu doręczenia oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 2. W przypadku sprzedaży międzynarodowej realizowanej na rzecz Przedsiębiorców, miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy zamówionych Towarów do siedziby pierwszego przewoźnika dokonującego dostawy, bądź też miejsce, w którym zamówione Towary zostały pozostawione do dyspozycji pierwszego przewoźnika celem dostawy.
 3. Sprzedający doręcza faktury VAT drogą elektroniczną Kupującym, którzy wyrazili zgodę na tego rodzaju doręczenie. W pozostałych przypadkach Sprzedający doręcza Kupującemu faktury VAT wraz z zamówionym Towarem.

 

Rozdział IV

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorców


§ 11.

Gwarancja jakości

 1. Wszystkie Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych.
 2. Sprzedający na wszystkie oferowane Towary udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi za wady sprzedawanych Towarów.
 3. Dla zachowania gwarancji wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady zakupionego Towaru oraz dostarczenie wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu do siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać nazwę Przedsiębiorcy, dane kontaktowe oraz opis wykrytej wady. Przedsiębiorca traci uprawnienia z gwarancji w przypadku nie spełnienia tych warunków.
 4. Zgłoszenie reklamacyjna rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
  W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad. Wymiana Towaru następuje w terminie do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Koszty pakowania i przesyłki Towarów podlegających reklamacji ponosi Przedsiębiorca.

 

§ 12.

Odpowiedzialność za Towary

wytworzone na indywidualne zamówienie

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Przedsiębiorcy, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi,
 2. naruszenie praw autorskich, bądź innych praw osób trzecich, jeżeli nastąpiło
  w związku z wykorzystaniem znaków towarowych, logotypów i grafik przekazanych przez Przedsiębiorcę, w związku z realizacją na jego rzecz indywidualnego zamówienia.
 1. Przedsiębiorca przekazując Sprzedawcy znaki towarowe, logotypy i grafiki w celu realizacji indywidualnego zamówienia oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem pełni majątkowych, zależnych i osobistych praw autorskich do przekazanych materiałów lub uzyskał pisemną zgodę właściciela na ich wykorzystanie przez Sprzedającego w ramach realizowanego zamówienia.
 2. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany zwolnić Sprzedającego
  z odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią
  z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich do materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę. W przypadku, gdy zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności za dokonane naruszenie okaże się z jakichkolwiek względów niemożliwe lub nieskuteczne, Przedsiębiorca zobowiązany się pokryć wszelkie koszty i straty poniesione przez Sprzedającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. W szczególności w przypadku zaniechania swoich obowiązków względem Sprzedającego, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.

§ 13.

Odpowiedzialność za towary wytworzone za pomocą X-creatora

1. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały graficzne wykorzystane przez Kupującego do wytworzenia odzieży za pomocą X-creatora, w szczególności za ich treść, wygląd, czy kompozycje.

2. Kupujący korzysta z materiałów graficznych na własne ryzyku i ponosi pełną odpowiedzialność za ichwykorzystanie i wytworzenie odzieży w sposób w zgodny z prawem.

3. Kupujący zapewnia i gwarantuje, że materiały graficznenie naruszają prawa własności lub praw pochodnych osób trzecich, prawa własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych, uczuć religijnych oraz nie zawierają treści wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe, a ich wykorzystanie następuje na wyłączne ryzyko i stanowi wyłączną decyzję Kupującego.

4. Kupujący pokryje wszelkie szkody i zapłaci pełne odszkodowania w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód lub naruszenia praw jakichkolwiek osób za pomocą materiałów graficznych.

5. Kupujący zwolni Sprzedającego z udziału we wszelkich postępowaniach wywołanych na skutek użycia materiałów graficznych oraz pokryje ich koszty.

6. Kupujący zwróci Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione na zapłatę odszkodowań lub poniesione w celu obrony jego praw, w sprawach związanych z wykorzystaniem materiałów graficznych.

7. Sprzedający ma prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego za pomocą X-creatora w przypadku naruszenia regulaminu.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Konsumentów

 
§ 14.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcom, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i zawodową.
 3. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej Ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Sprzedający udostępnia treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy nieodpłatnie. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Sprzedającego. Towar, co do którego Kupujący odstępuje od umowy Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedającego, o którym mowa powyżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „Zwrot”.
 5. Bezpośrednie koszty doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  i zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, w stosunku do Towarów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to w szczególności wszystkich produktów zamówionych przez X-Creator.

 

§ 15.

Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze. zm.).
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Konsumenta, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Konsumenta, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi.
 4. Konsument przekazując Sprzedawcy znaki towarowe, logotypy i grafiki w celu realizacji indywidualnego zamówienia oświadcza, że jest właścicielem pełni majątkowych, zależnych i osobistych praw autorskich do przekazanych materiałów lub uzyskał pisemną zgodę właściciela na ich wykorzystanie przez Sprzedającego w ramach realizowanego zamówienia.
 5. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru lub dokonania naprawy.
 6. W razie niezgodności Towaru z umową Konsument winien zawiadomić Sprzedającego
  o stwierdzonej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać czy żąda jego naprawy czy wymiany na nowy.
 7. Towar niezgodny z umową Konsument powinien wysłać na adres Sprzedającego. Towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Towarem elementy dodatkowe.
 8. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Sprzedający informuje Konsumenta
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 1. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja producenta, Konsument może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

§ 16.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze. zm.) – zwanej dalej Ustawą.
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych
  w formularzu rejestracyjnym oraz zamówieniu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy, w celu wykonania umowy sprzedaży, związanej z marketingiem bezpośrednim własnych Towarów i usług Sprzedającego oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przesyłanych przez Sprzedającego w każdej chwili. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych należy przesłać na adres elektroniczny Sprzedającego oświadczenie o rezygnacji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do korzystanie ze Sklepu i składania zamówień jest w pełni dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego
  z Usług, w szczególności:
 1. oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
 3. informacje o zakupie przez Kupującego Towarów i usług.
 1. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 2. Sprzedający na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupującego innym podmiotom.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 

§ 17.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu, bądź współpracujących z nim podmiotów i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). 
 2. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części powołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

§ 18.

Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe

 1. W stosunkach Sprzedającego z Przedsiębiorcami:
 1. prawem właściwym dla wszelkich roszczeń i sporów związanych z działalnością Sklepu,  umów sprzedaży zawartych przez Sprzedającego i realizacją zamówień jest prawo polskie;
 2. wszelkie spory mogące powstać w związku z działalnością Sklepu, umowami sprzedaży zawartymi przez Sprzedającego i realizacją zamówień podlegają jurysdykcję krajowej sądów powszechnych w Polsce. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 1. W stosunkach Sprzedającego z Konsumentami właściwość sądu ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 19.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego tygodnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 listopada 2014 r.

 

 

ENG

Chapter I

General provisions

 

§ 1.

Seller designation

 1. The regulations of the "SMMASH" online store specify the types, scope and terms of providing services and the sale of Goods electronically via a B2B sales platform under the internet domain www.b2b.smmash.eu and an online store operated under the internet domain www.smmash.eu belonging to "
 2. SPORT INCREASE spółka z o graniczoną odpowiedzialnością S&P spółka jawna with its registered office in Łódź, at ul. Revolution 1905 at No. 82, entered into the Register of Entrepreneurs under the number: 0000796477, NIP: 7252291621, whose registration files are kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, 20th Commercial Division of the National Court Register.
 3. Contact with the Seller is possible from Monday to Friday from 10:00 to 16:00, via:

 

§ 2.

Definitions

The terms used in these Regulations mean

 

   1. Consumer – Buyer being a natural person who performs a legal act not related directly to his business or professional activity.
   2. Buyer – Consumer or Entrepreneur who creates an account in the Store in order to conclude a sales contract with the Seller. In the case of natural persons, the Customer can only be a person with full legal capacity.
   3. Entrepreneur– the Buyer who is a legal, natural or organizational unit without legal personality conducting business or professional activity
   4. Regulations  - these Regulations.
   5. Store – B2B sales platform in the internet b2b.smmash.eu and store run in the internet domain www.smmash.eu, which the Seller sells Goods.
   6. Seller - „SPORT INCRASE” sp. z o.o. sp.k.
   7. Retail sale – sale of up to 10 items of the Goods and sales to Consumers.
   8. Wholesale – sale of Goods carried out for the benefit of Buyers registered as wholesalers.
   9. Goods – Goods offered by the Seller for sale through the Store and Goods manufactured at the Buyer's individual order.
   10. Contract  - a contract for the sale of Goods concluded by the Buyer with the Seller via the Store. 
   11. Service – services provided by the Seller electronically based on the Regulations.

 

§ 3.

Preliminary Provisions

   1. The Seller provides Services by electronic means within the meaning of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, as amended).
   2. Access to the Store is based on the principles set out in the Regulations and is free for all Buyers with a connection to the Internet.
   3. Before using the Store, the Buyer is obliged to read the Regulations. The Seller makes the Regulations available free of charge in a form that allows downloading, recording and printing.
   4. By registering an account in the Store, the Buyer confirms that he has read the Regulations and that he accepts all of its provisions. The buyer is obliged to comply with the provisions of the Regulations.

 

§ 4.

Technical conditions of using the Store

In order to use the Store correctly, it is necessary:

   1. having a device with access to the Internet,
   2. having a web browser and software enabling the use of websites,
   3. having an active and properly configured email account.

 

Chapter II

The scope and conditions of providing services

 

§ 5.

Types of services provided electronically

The Seller provides electronic services consisting of:

   1. on-line access to the Store, enabling Buyers to place orders and concluding sales contracts with the Seller via the Store,
   2. sending ordered newsletters and information about the Store's offer via e-mail,
   3. enabling the Buyer to download Goods cards, catalogs, technical cards and other content provided by the Seller from the Store's website.

 

§ 6.
Conclusion of a service contract

   1. The Service is provided by the Seller free of charge.
   2. Services are provided after the Buyer has registered an account in the Store. Account registration requires:
   1. providing by the Buyer data, i.e. username, e-mail address, password,
   2. reading the Regulations and its acceptance,
   1. Providing data is voluntary and takes place by filling out the registration form.

 

§ 7.
Termination of the contract

   1. The contract for the provision of Services is concluded for an indefinite period.
   2. The buyer is entitled to terminate the contract at any time. Termination of the contract means the cancellation of the account in the Store.
   3. The Seller is entitled to terminate the contract for the provision of Services and to block access to the account or delete the Buyer's account with a two-week notice period if the Buyer uses the Services in a manner contrary to the law or the provisions of the Regulations.
   4. Termination is made by submitting a notice of termination sent by e-mail or post to the addressee's address.
   5. In the event of termination of the contract by either party, the Seller is obliged to delete the Buyer's account immediately, but not later than within five business days from the date of delivery of the termination.
   6. The Seller may refuse to conclude a contract for the provision of services and delete the Buyer's account, if it was created again after the termination of the contract by the Seller and the removal of the account from the Store as a result of the Buyer's violation of the law or the provisions of the Regulations.

  

Rozdział III
Terms and conditions of concluding sales contracts

 

§ 8.
Conclusion of a sales contract

   1. The Seller offers for sale the Goods currently in its commercial offer and manufactured on the individual order of the Buyer through the Store. The Seller's commercial offer includes a description of the essential characteristics of the Goods and their net and gross price. Gross price is binding for consumers.
   2. Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.
   3. Placing Goods in the Store constitutes an invitation to the Buyer to submit an offer (order) within the meaning of the Civil Code.
   4. Orders in the Store can be placed 24 hours a day, seven days a week, all days of the year. Placing an order requires the Buyer in particular to specify the Good, its quantity, method of payment and delivery, as well as the data necessary to complete the order, i.e. the Buyer's first and last name, address, and contact telephone number. In the case of Buyers who are entrepreneurs, also provide the NIP number and company name.
   5. The conclusion of the sales contract takes place when the Seller accepts the order placed by the Buyer or the Seller commences its implementation. The Seller shall immediately inform the Buyer about the acceptance of the order by sending him a message via the B2B sales system or by e-mail.
   6. If the Buyer provides incorrect or incorrect data in the order, the Seller attempts to contact the Buyer in order to correct them. If it is impossible to contact the Buyer or to correct the errors, the Seller shall be entitled to cancel the order. The Seller shall, if possible, inform the Buyer.

 

§ 9.

Method of payment

   1. The price of the Goods is determined based on the prices indicated when the Buyer places the order. The sale price includes VAT. The final price indicated on the order includes the price of the ordered Good and the cost of its delivery. The delivery cost varies depending on the delivery method chosen by the buyer.
   2. The Buyer may choose one of the payment methods provided by the Seller, including payment by bank transfer for "prepayment" or "cash on delivery" on the terms described below.
   3. In the case of sale by "prepayment", the Buyer immediately after placing the order makes a payment for the purchased Goods by transfer to the bank account indicated by the Seller.
   4. In the absence of payment of the price within 5 days of placing the order, the Seller will cancel the order and notify the Buyer.
   5. The buyer may use the "on delivery" payment if the place of the Buyer's seat and delivery is in the territory of:
   1. Polish and does not exceed the amount:
   • 1.000 zł for retail sale,
   • 2.5000 zł for wholesale.
   1. Germany and does not exceed the amount:
   • 200 EUR for retail sale,
   • 500 EURdla for wholesale.
    1. If you choose the payment on delivery, the Buyer is obliged to make a payment for the ordered Goods upon receipt. Payment is made to the delivery person.

 

§ 10.
Delivery

   1. By placing an order, the Buyer chooses the method of delivery of the Good from among the methods specified by the Seller (courier, cash on delivery, personal pickup).
   2. KThe cost of delivery depends on the delivery method, weight of the package and method of payment of the price for the Goods. This cost is given to the Buyer when placing the order. The cost of delivery of the Goods shall be borne by the Buyer.
   3. The term of the contract is:
   •  14 days for Goods manufactured at the Buyer's individual order and for Goods sold in bulk,
   • 5 business days for retail goods.
   1. The buyer is obliged to check the contents of the parcel in the presence of a courier or postman to confirm that the content corresponds to the order and whether there were any damage during transport. In the event of damage to the parcel, the Buyer is obliged to report it to the party making the delivery and contact the Seller immediately.
   2. In the case of international sales made to Entrepreneurs, the place of performance of the contract is the place of delivery of the ordered Goods to the headquarters of the first carrier making the delivery, or the place where the ordered Goods were left at the disposal of the first carrier for delivery.
   3. The Seller delivers VAT invoices electronically to Buyers who have agreed to this type of delivery. In other cases, the Seller delivers to the Buyer VAT invoices together with the ordered Goods.

 

Chapter IV

The Seller's liability towards Entrepreneurs


§ 11.

Guarantee of quality

   1. All Goods offered through the Store are new, free from physical defects and legal.
   2. The seller grants a 12-month quality guarantee for all offered goods. Granting the warranty excludes the application of warranty provisions for defects in the sold Goods.
   3. In order to maintain the warranty, a complaint must be submitted in writing within 14 days of detecting a defect in the purchased Good and delivery of the faulty Good with proof of its purchase to the Seller's seat. The complaint should include the name of the Entrepreneur, contact details and a description of the defect found. The entrepreneur loses his warranty rights if these conditions are not met.
   4. Complaints are considered within 14 days of the date of their submission. In the event of confirmation of detected defects, the Seller under the warranty undertakes to replace the Defective Product with a Product free from defects. The exchange of Goods takes place within a time limit for consideration of a complaint.
   5. The entrepreneur pays the costs of packing and shipping the Goods subject to the complaint.

 

§ 12.

Responsibility for Goods made to individual order

   1. The seller is not responsible for:
   1. wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Przedsiębiorcy, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi,
   2. naruszenie praw autorskich, bądź innych praw osób trzecich, jeżeli nastąpiło
    w związku z wykorzystaniem znaków towarowych, logotypów i grafik przekazanych przez Przedsiębiorcę, w związku z realizacją na jego rzecz indywidualnego zamówienia.
   1. defects of non-manufactured Goods, manufactured at the individual order of the Entrepreneur, if these defects arose as a result of the execution of the Goods on the basis of materials provided by the Entrepreneur in accordance with his instructions and guidelines,infringement of copyright or other rights of third parties, if any in connection with the use of trademarks, logos and graphics provided by the Entrepreneur in connection with the implementation of an individual order for him./li>
   2. The entrepreneur, by providing the Seller with trademarks, logos and graphics for the implementation of an individual order, represents and guarantees that he is the owner of full property, dependent and personal copyrights to the materials provided or has obtained the owner's written consent for their use by the Seller under the order. The entrepreneur bears full responsibility and is obliged to release the Seller from liability in the event of any third party with claims arising from infringement of its copyrights to materials provided by the Entrepreneur. In the event that releasing the Seller from liability for the breach proved to be impossible or ineffective for any reason, the Entrepreneur shall be obliged to cover all costs and losses incurred by the Seller in connection with the submitted claims. In particular, in the event of abandoning its obligations towards the Seller, the Entrepreneur is obliged to pay compensation to the Seller for improper performance of the contract.

 

Chapter V

Seller's liability towards consumers

 
§ 13.

Withdrawal from the contract

   1. Consumers have the right to withdraw from the sales contract concluded through the Store on the terms set out in the Act of March 2, 2000 on the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by a dangerous product (Journal of Laws No. 22, item 271 as amended .).
   2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcom, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i zawodową.
   3. Entrepreneurs are not entitled to withdraw from the contract in connection with their business and professional activities.The right of withdrawal is granted within 14 days from the date of delivery of the Good in accordance with art. 7 item 1 of the Act. To meet this deadline, it is enough to send a statement of withdrawal from the contract before its expiry. The seller provides the withdrawal statement free of charge. 
   4. The statement of withdrawal from the sales contract should be in writing and sent to the Seller's address. Goods for which the Buyer withdraws from the contract The Buyer is obliged to send to the address of the Seller referred to above, no later than within 14 days from the date of sending the statement of withdrawal from the contract. The parcel should be marked "Return".
   5. Direct costs of delivering to the Seller a statement of withdrawal from the contract and the return of the Goods shall be borne by the Buyer.
   6. The entrepreneur is obliged to immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the consumer's statement of withdrawal from the contract, return to the consumer all payments made by him, including the costs of delivery.
   7. In the event of withdrawal from the contract, the Seller immediately, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's statement of withdrawal from the contract, returns to him all payments made by him, including the costs of delivery.
   1. The right to withdraw from the contract is not entitled to consumers, in relation to non-manufactured Goods, manufactured according to the specifications of the consumer or serving to satisfy his individual needs.

 

§ 14.

Non-compliance of goods with the contract

   1. The Seller is liable to Consumers for non-compliance of the Goods with the contract on the basis of the Act of 27 July 2002 on special conditions of consumer sales and amending the Civil Code (Journal of Laws 2002, No. 141, item 1176, as amended).
   2. The seller is not responsible for the non-compliance of consumer goods with the contract, when the consumer at the time of the conclusion of the contract knew about this non-compliance, or judging reasonably, he should have known.
   3. The Seller shall not be liable for defects of non-manufactured Goods manufactured at the individual order of the Consumer, if these defects arose as a result of the performance of the Goods on the basis of materials provided by the Consumer, in accordance with his instructions and guidelines.
   4. The Consumer, by providing the Seller with trademarks, logos and graphics for the implementation of an individual order, declares that he is the owner of fully proprietary, dependent and personal copyrights to the materials provided or has obtained the owner's written consent for their use by the Seller under the order.
   5. The Seller is responsible for the non-compliance of the goods with the contract if it is found within two years of the goods being released to the Consumer. This deadline runs again in the event of replacement of the Good or repair.
   6. In the event of non-compliance of the Goods with the contract, the Consumer should notify the Seller on non-compliance found within 2 months of its detection. To meet the deadline, it is sufficient to send a notification before its expiry. The consumer is obliged to draw up a written description of the non-compliance of the Goods with the contract and indicate whether he requires its repair or replacement with a new one.
   7. Goods not complying with the contract should be sent by the Consumer to the Seller's address. Goods should be packed in a way that prevents its damage, and should be attached to any additional elements supplied with the Goods.
   8. The Seller shall inform the Consumer about the acceptance or refusal to accept the request within 14 days of receipt of the Good.
   1. If the manufacturer's warranty is attached to the Good, the Consumer may direct his claims in accordance with the warranty.

 

Chapter VI

Personal data protection

 

§ 15.
Processing of personal data

   1. The Seller is the administrator of personal data within the meaning of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws No. 133, item 883, as amended) - hereinafter referred to as the Act.
   2. The Seller is entitled to process the Buyer's personal data provided in the registration form and order based on art. 23 clause 1 point 3 and par. 4 of the Act, in order to perform a sales contract related to direct marketing of the Seller's own Goods and services and assert claims for business operations.
   3. The buyer may agree to send commercial information electronically.
   4. The Buyer may opt out of receiving commercial information sent by the Seller at any time. In order to resign from receiving commercial information, a statement of resignation should be sent to the Seller's electronic address.
   5. Providing personal data necessary to use the Store and place orders is fully voluntary. Refusal to provide personal data may result in the Seller being unable to provide the Services.
   6. The Seller processes the data characterizing the Buyer's use from the Services, in particular:
   1. identification identifying the Buyer based on the data referred to in paragraph 3 of this paragraph,
   2. markings identifying the end of the telecommunications network or IT system used by the Buyer,
   3. information on the purchase of Goods and services by the Buyer.
   1. The buyer has the right to inspect and modify his personal data.
   2. The seller pursuant to art. 31 of the Act on the protection of personal data, may entrust the processing of personal data of the Buyer to other entities.

 

Chapter VII
Final Provisions

 

§ 16.

Copyright

   1. ll content shared on the Store's website, i.e. photos, logos, descriptions of the Goods are subject to the copyright of the Seller or entities cooperating with him and are protected under the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2006, No. 90, item 631). 
   2. Copying, reproduction, processing and dissemination in whole or in part of the content referred to above without the written consent of the Seller is prohibited and constitutes a violation of copyright.

 

§ 17.

National jurisdiction and applicable law

   1. In the relations of the Seller with Entrepreneurs:
   1. the law applicable to all claims and disputes related to the operation of the Store, sales contracts concluded by the Seller and execution of orders is Polish law;
   2. all disputes that may arise in connection with the operation of the Store, sales contracts concluded by the Seller and execution of orders are subject to the national jurisdiction of common courts in Poland. The court competent to hear disputes is the court with jurisdiction over the registered office of the Seller.
   1. In the relations between the Seller and Consumers, the court's jurisdiction is determined on the basis of applicable law.

 

§ 18.

Final Provisions

   1. In matters not covered in the regulations, the provisions of the Polish Civil Code and other applicable provisions shall apply.
   2. The Seller reserves the right to change the provisions of the Regulations. Customers will be informed about changes in the Regulations by placing information about the changes on the Store's website. Any changes to the Regulations become effective within one week of their publication as described in the previous sentence. Orders placed by the Buyer before the entry into force of amendments to the Regulations will be implemented according to the existing provisions of the Regulations.
   3. The provisions of the Regulations in the version applicable on the day of the conclusion of the contract shall apply to the sales contract concluded between the Seller and the Buyer.
   4. The Regulations enter into force on 1 November, 2014 r.